ผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการระบบผลิตความเย็นจากส่วนกลาง (District Cooling) บริเวณพื้นที่สวนหลวง-สามย่าน

ตามที่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ประกาศเชิญชวนเข้าร่วมยื่นข้อเสนอ โครงการให้เอกชนดำเนินโครงการระบบผลิตความเย็นจากส่วนกลาง (District Cooling) บริเวณพื้นที่เขตพาณิชย์สวนหลวง-สามย่าน ฉบับลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้พิจารณาข้อเสนอโครงการระบบผลิตความเย็นจากส่วนกลาง (District Cooling) บริเวณพื้นที่เขตพาณิชย์สวนหลวง-สามย่านเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยผู้ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือก คือ กลุ่มนิติบุคคลระหว่างบริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) และบริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท เคพเพล ดีเอชซีเอส จำกัด

จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

 

ประกาศ ณ วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

 

นายวรพงศ์ สุขธีรอนันตชัย
ผู้อำนวยการสำนักงาน

 

ดูประกาศผลการพิจารณา

Start typing and press Enter to search