ประกาศผลการคัดเลือกเอกชนสำหรับดำเนินโครงการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์บนหลังคาอาคาร (Solar Rooftop)

ประกาศ สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกเอกชนสำหรับดำเนินโครงการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์บนหลังคาอาคาร (Solar Rooftop) บนพื้นที่พาณิชย์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(CU Terrace, CU ihouse/ อาคารจามจุรีสแควร์/ อาคารวิทยกิตติ์ )

     ตามที่ สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ประกาศเชิญชวนเข้าร่วมยื่นข้อเสนอเพื่อคัดเลือกเอกชนสำหรับดำเนินโครงการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาอาคาร (Solar Rooftop) บนพื้นที่พาณิชย์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย(CU Terrace, CU ihouse/ อาคารจามจุรีสแควร์/ อาคารวิทยกิตติ์ ) ตามประกาศลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 นั้น

บัดนี้ สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโครงการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาอาคาร (Solar Rooftop) บนพื้นที่พาณิชย์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย(CU Terrace, CU ihouse/ อาคารจามจุรีสแควร์/ อาคารวิทยกิตติ์ ) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยผู้ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือก คือ บริษัท กัลฟ์ โซล่าร์เคเคเอส จำกัด

จึงประกาศมาเพื่อทราบทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 2 ธันวาคม 2563

(นายสุรงค์ สุวรรณวานิช)
ประธานคณะทำงานฯ

ดูประกาศผลการพิจารณา

Start typing and press Enter to search