PMCU ต้อนรับผู้เข้าร่วมหลักสูตร “ผู้จัดการนวัตกรรม (Certified Innovation Manager : CIM)”

9 มีนาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.วิศณุ ทรัพย์สมพล รองอธิการบดี ด้านการจัดการทรัพย์สินและกายภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ต้อนรับผู้เข้าร่วมหลักสูตร “ผู้จัดการนวัตกรรม (Certified Innovation Manager : CIM)” สำหรับผู้บริหารระดับสูงองค์กรภาครัฐ เอกชน สถาบันอุดมศึกษาอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมให้เกียรติบรรยายพิเศษเรื่อง“การพัฒนาพื้นที่พาณิชย์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และโครงการ SAMYAN SMART CITY” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.จิตติศักดิ์ ธรรมาภรณ์พิลาศ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านการจัดการทรัพย์สินและกายภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมให้การต้อนรับและนำชมโครงการ BLOCK 28

Start typing and press Enter to search