SMART CITY

CHULA

เมืองจุฬาฯ อัจฉริยะ

แนวคิดในการพัฒนาพื้นที่บริเวณสามย่านให้เป็นเมืองอัจฉริยะต้นแบบ โดย PMCU มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาพื้นที่แห่งนี้ให้เป็นย่านแห่งนวัตกรรมที่สร้างสรรค์คุณค่าร่วมแก่ชุมชนและสังคม ผสานคุณภาพชีวิตและธุรกิจ มุ่งหวังให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการดำรงชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน โดยมีแนวคิดในการพัฒนา 4 แนวคิดหลัก หรือ “SMART 4”

1. SMART MOBILITY

ระบบขนส่งอัจฉริยะ PMCU ตั้งใจพัฒนาระบบขนส่งมวลชนที่หลากหลาย สะดวกสบาย ช่วยให้สามารถเขื่อมต่อข้อมูล และการเดินทางของผู้อยู่อาศัยได้อย่างชาญฉลาด โดยใช้เทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมและครบวงจร ให้ทุกสิ่งสามารถเชื่อมต่อด้วยอินเตอร์เน็ต (IoT – Internet of Things) และระบบการสัญจรหลายรูปแบบที่ไม่กระทบและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยนวัตกรรมพลังงานสะอาด โดยมีตัวเลือกการเดินทางที่หลากหลาย ดังนี้

CU POP BUS


รถโดยสารพลังงานไฟฟ้า ของจุฬาฯ
ที่ให้บริการฟรีตลอดทั้งวัน

BIKE SHARING


ระบบจักรยานให้เช่าขี่ในพื้นที่

CU Toyota Ha:mo


รถยนต์พลังงานไฟฟ้า ที่พัฒนาร่วมกับ Toyota
สามารถใช้เดินทางภายในพื้นที่ได้อย่างอิสระ

EV Tuk Tuk


รถสามล้อไฟฟ้า รับ-ส่ง
ที่สามารถสั่งจองล่วงหน้าผ่าน Application

E-SCOOTER


สกู๊ตเตอร์ไฟฟ้า แบบแบ่งปันกันใช้

VEHICLE TRACKING


ระบบบริหารจัดการรถอัจฉริยะ

2. SMART ENERGY

บริหารจัดการพลังงาน โดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ตรวจวัดการใช้พลังงานขั้นสูง จัดเก็บ และกระจายพลังงานเพื่อให้ตอบสนองความต้องการสำหรับผู้อยู่อาศัยและใช้งานอย่างชาญฉลาดและครบวงจร

ลดการใช้พลังงานได้ 40%
40%
ลดการเกิดก๊าซเรือนกระจก 30%
30%

3. SMART ENVIRONMENT

สิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ ด้วยเทคโนโลยีที่สามารถตรวจสอบสภาพแวดล้อมด้านต่างๆ อาทิเช่น อากาศ ความร้อน เสียง สภาวะอากาศ เพื่อการเข้าไปแก้ไขปัญหาที่ก่อมลภาวะและรักษาสมดุลของสิ่งแวดล้อมกับเมืองที่พัฒนาได้ควบคู่กันไป รวมถึงการจัดการด้านขยะที่รวดเร็ว มีศักยภาพ และกระตุ้นให้ชุมชนหันมาสนใจและให้ความสำคัญในการบริหารจัดการขยะในชีวิตประจำวัน

AIR SENSOR


เครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศ
ตรวจสอบคุณภาพอากาศในพื้นที่ CHULA SMART CITY ที่นี่

NOISE SENSOR


เครื่องตรวจวัดคุณภาพเสียง

RAIN DETECTOR


เครื่องตรวจวัดปริมาณน้ำฝน

PUBLIC GARBAGE SPOTS


จุดทิ้งขยะอัจฉริยะ

SMART BIN


ถังขยะอัจฉริยะ

SMART GARBAGE TRUCK


ระบบจัดการขยะอัจฉริยะ

4. SMART SECURITY

รักษาความปลอดภัยอัจฉริยะ เพิ่มทางเลือกการตรวจสอบและรักษาความปลอดภัย ด้วยเทคโนโลยีที่สามารถตรวจสอบได้รวดเร็วและแม่นยำ เพื่อให้ถี่ถ้วนและได้ศักยภาพมากยิ่งขึ้นทั้งด้านกายภาพและโลกออนไลน์ เพื่อความปลอดภัยของทรัพย์สินและข้อมูลของผู้อยู่อาศัยและผู้ใช้งานประจำ

4. SMART LIVING

ชุมชนอัจฉริยะ ที่เกิดจากการสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงกับฐานข้อมูล ตอบสนองและสนับสนุนผู้อยู่อาศัยและผู้ใช้งานให้เกิดการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมวิถีชีวิตที่มีประสิทธิภาพและฉลาดยิ่งขึ้นในกิจวัตรประจำวัน

OTHER PMCU NEW PROJECTS


Start typing and press Enter to search