201028-banner-chula-smart-city-1

SAMYAN SMART CITY

แนวคิดในการพัฒนาพื้นที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ โดยมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นย่านแห่งนวัตกรรมที่สร้างสรรค์คุณค่าแก่ชุมชนและสังคม ผสานคุณภาพชีวิตและธุรกิจ มุ่งหวังให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการดำรงชีวิตที่ดีของคนทุกเพศทุกวัยอย่างยั่งยืน

201015-pic-chula-smart-city-01
01-environment-head
201015-01-01
Smart Environment ที่มีเป้าหมายในการพัฒนาเมืองให้เป็น “Green & Clean City” โดยการเพิ่มสัดส่วนของพื้นที่สีเขียว และเพิ่มจำนวนต้นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ (Big Tree) ในพื้นที่ให้มีมากยิ่งขึ้น ประกอบกับนโยบายส่งเสริมการใช้ยานพาหนะพลังงานสะอาด เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายในพื้นที่ นอกจากนี้ ยังมีแผนการพัฒนาระบบบริหารจัดการขยะให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืน รวมถึงการนำร่องพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำ ที่นำน้ำเสียจากอาคารที่อยู่อาศัยกลับมาบำบัดและนำมาใช้รดน้ำต้นไม้ภายในสวนอุทยาน 100 ปี จุฬาฯ อีกด้วย
201015-01-02-1
201015-01-03
201015-01-04
201015-01-05

อุทยาน 100 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่ใจกลางย่านสวนหลวง-สามย่าน ที่ถือว่าเป็นปอดของเมือง ปกคลุมไปด้วยต้นไม้ขนาดใหญ่ (Big Trees) พืชนานาพรรณ และสัตว์นานาชนิด ในส่วนของสระน้ำของอุทยาน 100 ปี จุฬาฯ นั้น ยังช่วยรองรับน้ำที่ผ่านกระบวนการบำบัดน้ำเสียจากอาคาร CU Terrace & CU iHouse เพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ในการรดน้ำต้นไม้ภายในอุทยาน 100 ปี จุฬาฯ อีกด้วย นอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์ที่ช่วยตรวจวัดคุณภาพอากาศให้ทุกคนแน่ใจได้ว่าในวันที่มาออกกำลังกายอากาศดีแน่นอน โดยสามารถตรวจเช็คคุณภาพอากาศผ่านช่องทางออนไลน์แบบ Real Time ได้

Park@Siam

พื้นที่สีเขียวขนาดย่อมใจกลางย่านสยามสแควร์ เป็นปอดกลางเมืองที่ปกคลุมไปด้วยต้นไม้ขนาดใหญ่และพืชนานาพรรณ ซึ่งคนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวก เพราะอยู่ใกล้ขนส่งสาธารณะ นอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์ที่ช่วยตรวจวัดคุณภาพอากาศ ให้ทุกคนแน่ใจได้ว่าในวันที่เข้ามาพักผ่อนหย่อนใจ จะได้รับอากาศที่ดี และยังช่วยลดมลพิษได้อย่างยั่งยืนอีกด้วย

 


 

02-mobility-head
201015-02-01
Smart Mobility ทางเลือกการเดินทางที่หลากหลายภายในพื้นที่ เพื่อลดรอยต่อกับระบบขนส่งมวลชนหลัก (Seamless Transportation) และรองรับการเดินทางช่วงระยะเริ่มต้นและระยะสุดท้าย (First & Last Mile) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มความสะดวกด้วยการใช้งานและติดตามตำแหน่งของรถผ่าน Application ที่สำคัญในทุกทางเลือกการเดินทางเป็นยานพาหนะที่ใช้พลังงานสะอาดทั้งหมด
201015-02-02-1
201015-02-03
201015-02-04-3
201015-02-05-2

ศูนย์รวมการเดินทางภายในพื้นที่ ประกอบไปด้วยการเดินทาง First & Last Mile ที่ให้บริการ อาทิเช่น EV Shuttle Bus, EV Tuk Tuk, EV Car Sharing, E-Scooter เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีการให้บริการการเดินทางระหว่างพื้นที่ เช่น EV Car Rental เป็นต้น โดยแต่ละรูปแบบการเดินทางจะเน้นให้บริการด้วยยานพาหนะที่ใช้ไฟฟ้าและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเพิ่มความสะดวกด้วยการใช้งานผ่าน Application รวมถึงการใช้งานบน Community Application ผ่าน CUNEX App ที่สามารถเช็คตำแหน่งของรถ EV Shuttle Bus เพื่อช่วยในการวางแผนการเดินทางได้

 


 

03-energy-head
201015-03-01
Smart Energy ปรับปรุงระบบจ่ายไฟฟ้าบนสถานีไฟฟ้าย่อย 2 สถานี ผ่านโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) โดยได้เริ่มนำสายไฟฟ้าลงใต้ดินแล้ว เพื่อเสถียรภาพ ประสิทธิภาพ และความปลอดภัยด้านพลังงาน รวมถึงเป็นการช่วยปรับปรุงทัศนียภาพภายในพื้นที่ให้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย นอกจากนี้ ยังได้เริ่มพัฒนาระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Energy) พร้อมทั้งมีแผนการทดลองติดตั้งระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage System) ในพื้นที่อีกด้วย
201015-03-02-3
201015-03-03
201015-03-05-1
201015-03-06

พื้นที่สวนหลวง-สามย่าน ประกอบไปด้วยอาคารสถานีไฟฟ้าย่อย (Substation) 2 สถานี คือ สถานีปทุมวัน และสถานีสามย่าน ดังนั้น จึงมั่นใจได้ว่าในพื้นที่จะมีพลังงานไฟฟ้าเพียงพอต่อความต้องการที่เพิ่มขึ้นในอนาคต นอกจากนี้ ยังมีโครงการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Energy) บนหลังคาตลาดสามย่าน หลังคา Block 28 และลานจอดรถหมอน 28 เพื่อใช้ในพื้นที่ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งเป้าหมายรวมกำลังการผลิตครอบคลุมทั้งพื้นที่ 13 MW ภายในปี 2021

201015-03-04-1
201015-03-04-2

สยามสแควร์ โฉมใหม่ “ไร้สาย” กับโครงการนำสายสื่อสารและสายไฟลงใต้ดิน ย่านการค้าใจกลางเมืองกับทัศนียภาพที่สวยงาม พร้อมความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ ด้วยความร่วมมือกับการไฟฟ้านครหลวง และพันธมิตรด้านโทรคมนาคม

 


 

04-living-head
201015-04-01
Smart Living ยกระดับความเป็นอยู่ของคนในชุมชน ด้วยการส่งเสริมสุขอนามัยของคนในชุมชนให้มีสุขภาพดี สร้างสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้เกิดการเดิน เป็นเมืองเดินได้เดินดี (Walkable City) มีพื้นที่บริการสาธารณะ และสถานที่บริการสาธารณะ เช่น สถานีตำรวจ สถานีดับเพลิง สถานพยาบาล เป็นต้น ที่สำคัญ เมืองจะต้องมีความปลอดภัยจากอาชญากรรม อุบัติภัย และสาธารณภัยด้วย นอกจากนี้ ยังส่งเสิรมการสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ภายในพื้นที่บนแนวคิดการออกแบบเพื่อคนทั้งมวล (Universal Design) เพื่อรองรับการใช้งานของคนทุกๆ กลุ่ม ทั้งคนปกติ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และเด็กด้วย
text-park-2
201015-04-02.jpg
201015-04-03-1
201015-04-04-1
201015-04-04

WALKABLE CITY

ถนนที่ส่งเสริมให้เมืองเดินได้เดินดี นำร่องบนถนน 100 ปี จุฬาฯ (ซอยจุฬา 5) โดยมีพื้นที่ทางเท้ากว้างกว่า 5 เมตร มีบรรยากาศร่มรื่น ช่วยส่งเสริมการเดินออกกำลังกาย มีความสะดวกปลอดภัย ทำให้มีความสุข ทุกย่างก้าว

 


 

05-economy-head
Smart Economy พื้นที่แห่งโอกาสที่มีการสร้างสภาพแวดล้อม หรือ Eco-system ให้รองรับธุรกิจสตาร์อัพ ช่วยสนับสนุนและส่งเสริมด้านนวัตกรรม สร้างการเชื่อมโยงและความร่วมมือทางธุรกิจ นอกจากนี้ ยังสนับสนุนให้เกิดสังคมไร้เงินสด (Cashless Society) เพื่อเพิ่มความสะดวกในการจับจ่ายใช้สอยร้านค้า และสนับสนุนให้เกิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและสร้างระบบเศรษฐกิจที่ยั่งยืนในพื้นที่อีกด้วย

BLOCK 28 : STARTUP VILLAGE

ย่านสตาร์ทอัพแห่งใหม่ใจกลางเมืองตั้งอยู่บนโครงการ Block 28 เชื่อมต่อทุกไลฟ์สไตล์ของคนสร้างสรรค์ และเป็น community ที่ช่วยส่งเสริมนวัตกรรมและการเชื่อมโยงทางธุรกิจ เกิดเป็น Eco-System ของธุรกิจสตาร์ทอัพ พร้อมร้านอาหารที่ผ่านการคัดสรรมาเป็นอย่างดี

201020-05-03
201020-05-02-1
201020-05-04-2

 


 

06-people-head
201020-06-01
Smart People สร้างสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life-long Learning) เพื่อให้คนในชุมชนมีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญ ให้มีความพร้อมในการเป็นกำลังขับเคลื่อนและพัฒนาเมืองต่อไป

SAMYAN CREATIVE DISTRICT

ย่านสามย่าน ถือเป็น 1 ใน “ย่านสร้างสรรค์” ที่ให้เหล่าศิลปินได้มาแสดงออกทางความคิดโดยเล่าเรื่องวิถีชีวิตชุมชนผ่านงานศิลปะ ช่วยโปรโมทย่านด้วยการกระจายงานศิลปะต่างๆ ไปตามซอกของชุมชน ให้สามารถดึงดูดให้คน “เดินเท้า” เข้ามาชมงานศิลปะในพื้นที่ ทำให้เกิดความคึกคัก ทั้งยังช่วยส่งเสริมธุรกิจภายในย่านด้วย โดยแหล่งศิลปะในย่านสามย่าน ได้แก่ Chula Art Town, Art4C, White Space, The shophouse 1527xLabyrinth Cafe’ เป็นต้น นอกจากนี้ ย่าน “จุฬาฯ-สามย่าน” ยังได้อันดับที่ 16 ย่านสุดคูลที่สุดในโลกประจำปี 2020 ด้วย

201020-06-02
201020-06-03
201020-06-04-2
201020-06-05-1
201020-06-06-2
texarttown
201020-06-07

สตรีทอาร์ตใจกลางเมือง คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาฯ (PMCU) บริษัทอุไรพาณิชย์ จำกัด (ATM SPRAY) และ 50 ศิลปินดังทั้งในประเทศและต่างประเทศ สร้างสรรค์ศิลปะ Street Art เพื่อชุมชนบนพื้นที่สวนหลวง-สามย่าน และสยามสแควร์ ในโอกาสครบรอบ 36 ปี คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกันสร้างสรรค์ศิลปะบนตึกและกำแพงในชุมชนรอบๆ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สะท้อนภาพชีวิตของวิถีชุมชนให้เป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งที่ทุกคนเข้าถึงได้

 


 

07-governance-head
201020-07-01
Smart Governance การรับฟังความเห็นของชุมชน ซึ่งคนในชุมชนและผู้ใช้บริการสามารถร้องเรียนหรือแสดงความคิดเห็นผ่าน QR Code ที่ติดไว้ตามจุดต่างๆ ในพื้นที่ ซึ่งจะส่งตรงถึงผู้บริหารอย่างแน่นอน การส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนรวมของชุมชน ในการร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ เพื่อสร้างความรู้สึกในการเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาโครงการต่างๆ ในพื้นที่ นอกจากนี้ ยังมีนโยบายเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะและข้อมูลเปิด (Open Data) ที่เปิดให้บุคคลภายนอกเข้าถึงได้อย่างเสรีโดยไม่มีข้อจำกัด เพื่อความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และให้ภาคเอกชนและสตาร์ทอัพสามารถนำข้อมูลไปวิเคราะห์ เพื่อปรับปรุง แก้ไข พัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ที่ช่วยขับเคลื่อนธุรกิจและเป็นการเชื่อมโยงระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนอีกด้วย
201020-07-02
201020-07-03

OTHER PMCU NEW PROJECTS


Start typing and press Enter to search