เขตปทุมวันส่งเสริมพัฒนา “ตลาดสามย่าน” สู่ PREMIUM MARKET ปี 2565

🥦🥬ปทุมวันส่งเสริมพัฒนาตลาดสามย่าน สู่ Premium Market ปี พ.ศ. 2565🥦🥬

วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2565 นางมาศวัลย์ ปิ่นสุวรรณ ผู้อำนวยการเขตปทุมวัน มอบหมายให้ นางสาวศิวพร ยศตรา หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล นำเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ ร่วมกับกองสุขาภิบาลอาหาร สำนักอนามัย และคณะกรรมการพัฒนาตลาด Premium market ของกรุงเทพมหานคร ตรวจประเมินตลาดสามย่าน เขตปทุมวัน ตาม “กิจกรรมพัฒนาตลาด Premium Market ปี พ.ศ. 2565”
ทั้งนี้ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล เขตปทุมวัน ได้ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดำเนินการเพื่อพัฒนาและยกระดับมาตรฐานตลาดสามย่าน เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 5 ด้าน ดังนี้1. ด้านสุขลักษณะสถานประกอบการ
2. ด้านคุณภาพอาหาร
3. ด้านผู้สัมผัสอาหาร
4. ด้านบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
5. ด้านการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามมาตรการความปลอดภัยสำหรับองค์กร (Covid Free Setting)

ในการตรวจประเมินดังกล่าว ได้สุ่มเก็บตัวอย่างอาหารที่จำหน่ายในตลาดสามย่าน เพื่อตรวจหาการปนเปื้อนสารเคมีและเชื้อจุลินทรีย์ โดยใช้ชุดทดสอบเบื้องต้น (Test Kit) เกณฑ์การผ่านประเมิน ต้องไม่พบสารเคมีอันตรายปนเปื้อน และพบเชื้อจุลินทรีย์ได้ไม่เกินร้อยละ 10

Start typing and press Enter to search