color-line-6px
201028-banner-chula-smart-city-1

Investment Invitations


NEWS


PMCU STORY


ประกาศเชิญชวนร่วมลงทุน

ข่าวสารต่าง ๆ จาก PMCU

แหล่งรวมเรื่องราวที่น่าสนใจในพื้นที่ PMCU

กิจกรรมที่จัดในพื้นที่ PMCU

โปรโมชั่นจากร้านค้าในพื้นที่ของ PMCU

procurement-news

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานฯ

 แหล่งรวมเรื่องราวที่น่าสนใจในพื้นที่ PMCU

โปรโมชั่นจากร้านค้าในพื้นที่ของ PMCU

UPCOMING EVENTS


กิจกรรมที่จัดในพื้นที่ PMCU

Promotions & Events


ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


BUSINESSS UNITS


logo-bu-300px-06

แนวคิดในการพัฒนาพื้นที่บริเวณสามย่าน
ให้เป็นเมืองอัจฉริยะต้นแบบ โดยมีแนวคิด
ในการพัฒนาใน 7 แนวคิดหลัก หรือ “SMART 7”

โครงการพัฒนาพื้นที่ ในเขตพาณิชย์
ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภายใต้การบริหารงานโดย PMCU

พื้นที่เช่าหลายประเภท
ในย่านธุรกิจและย่านเศรษฐกิจใจกลางเมือง
ตอบโจทย์ทางธุรกิจได้อย่างครบถ้วน

Start typing and press Enter to search