2020

SIAM SQUARE

THE NEW

“ THE NEW SIAM SQUARE 2020 ”

PMCU มีโครงการพัฒนาพื้นที่ต่างๆ ภายในสยามสแควร์ เพื่อให้เป็นช้อปปิ้งสตรีทระดับแนวหน้าของโลกอย่างเต็มรูปแบบ มีความนำสมัย และเป็นพื้นที่ที่เปิดโอกาสให้กับคนรุ่นใหม่ได้แสดงความสามารถในด้านต่างๆ อย่างสร้างสรรค์ โดยมีเป้าหมายพัฒนาให้สยามสแควร์เป็นย่านนวัตกรรมและแหล่งรวมความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ เชื่อมโยงผู้คนที่หลากหลาย (People) สินค้าและบริการ (Products) และสถานที่ (Place) ให้มีชีวิตชีวามากขึ้น ภายใต้คอนเซ็ปต์ ”SIAM SQUARE CONNECT” ซึ่งจะทำให้สยามสแควร์มีความสมบูรณ์แบบ เปี่ยมด้วยสีสัน และสามารถสะท้อนตัวตนและไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างของคนรุ่นใหม่มากยิ่งขึ้น

4. SMART SECURITY

รักษาความปลอดภัยอัจฉริยะ เพิ่มทางเลือกการตรวจสอบและรักษาความปลอดภัย ด้วยเทคโนโลยีที่สามารถตรวจสอบได้รวดเร็วและแม่นยำ เพื่อให้ถี่ถ้วนและได้ศักยภาพมากยิ่งขึ้นทั้งด้านกายภาพและโลกออนไลน์ เพื่อความปลอดภัยของทรัพย์สินและข้อมูลของผู้อยู่อาศัยและผู้ใช้งานประจำ

5. SMART ENVIRONMENT

สิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ ด้วยเทคโนโลยีที่สามารถตรวจสอบสภาพแวดล้อมด้านต่างๆ อาทิเช่น อากาศ ความร้อน เสียง สภาวะอากาศ เพื่อการเข้าไปแก้ไขปัญหาที่ก่อมลภาวะและรักษาสมดุลของสิ่งแวดล้อมกับเมืองที่พัฒนาได้ควบคู่กันไป รวมถึงการจัดการด้านขยะที่รวดเร็ว มีศักยภาพ และกระตุ้นให้ชุมชนหันมาสนใจและให้ความสำคัญในการบริหารจัดการขยะในชีวิตประจำวัน

AIR SENSOR


NOISE SENSOR


เครื่องตรวจวัดคุณภาพเสียง

RAIN DETECTOR


เครื่องตรวจวัดปริมาณน้ำฝน

PUBLIC GARBAGE SPOTS


จุดทิ้งขยะอัจฉริยะ

SMART BIN


ถังขยะอัจฉริยะ

GARBAGE TRUCK MANAGEMENT SYSTEM


ระบบจัดการขยะอัจฉริยะ

OTHER PMCU NEW PROJECTS


Start typing and press Enter to search