NEWS

PROCUREMENT

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ร่าง TOR / ประกาศเชิญชวนทั่วไป
ประกาศราคากลาง
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศสัญญา

Start typing and press Enter to search