PARK

CENTENARY

CU

อุทยาน ๑๐๐ ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่แห่งใหม่ใจกลางกรุงเทพฯ ที่สร้างขึ้นเพื่อมอบเป็น “ของขวัญอันยิ่งใหญ่ให้สังคม” บน พื้นที่ประมาณ 29 ไร่ ในเขตสวนหลวง – สามย่าน และมีถนน 100 ปี จุฬาฯ (จุฬาลงกรณ์ ๕ เดิม) เชื่อมถนนพระราม 1 – พระราม 4 เพื่อให้เป็นการใช้ประโยชน์พื้นที่สีเขียวเพื่อการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนระหว่างนิสิตกับชุมชน คนกับธรรมชาติ นอกจากนั้นยังเป็นพื้นที่เปิดสำหรับกิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคมมากมาย โดยที่ผ่านมามีการจัดกิจกรรมเพื่อสุขภาพ กิจกรรมทางดนตรี และศิลปวัฒนธรรมร่วมกับหลายหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อเปิดโอกาสให้คนในชุมชนได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมดังกล่าวอีกด้วย

รางวัลต่างๆ ที่ได้รับ

ปี 2018

• 13 th Property Guru Thailand Property Award  / 
• TALA Award  / 
• ASA AD Award  / 

ปี 2019

• The 2019 WLA Awards  / 
• ICONIC Architecture Award  / 
• ASLA Professional Award  / 
• Architecture MasterPrize  / 

แนวคิดในการออกแบบ อุทยาน ๑๐๐ ปี จุฬาฯ

  • ตามรอยพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการพระราชทานที่ดินให้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อให้เป็นพื้นที่สำหรับการเรียนรู้และคืนประโยชน์สู่สังคมส่วนรวม
  • การจัดการพื้นที่สีเขียว พื้นที่ประมาณ 29 ไร่ บริเวณพื้นที่สวนหลวง – สามย่าน ซึ่งกำหนดให้เป็น “ที่โล่งว่าง” ต่อเนื่องกับแนวแกนหลักสีเขียวในเขตการศึกษา (แกนตะวันตก-ตะวันออก) และมีถนน ๑๐๐ ปี จุฬาฯ (จุฬาลงกรณ์ 5 เดิม) เชื่อมถนนพระราม 1 – พระราม 4 สร้างความต่อเนื่องของกิจกรรม การใช้ประโยชน์พื้นที่มหาวิทยาลัยกับชุมชน
  • การเป็นพื้นที่สีเขียว เพื่อการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนระหว่างนิสิตกับชุมชน คนกับธรรมชาติ
    มีความยืดหยุ่นสูงต่อการใช้งานของผู้คนขนาดกลุ่มต่างๆ เชื่อมต่อแนวแกนสีเขียว ตามผังแม่บทของมหาวิทยาลัยจากเขตการศึกษาขยายสู่ฝั่งตะวันตก
  • ใช้พืชพรรณพื้นถิ่นหลากหลายชนิด ปลูกแบบธรรมชาติในแนวคิดป่าในเมือง (Urban forestry) ต้นแบบสวนสาธารณะในสถานะพื้นที่หน่วงน้ำของเมือง เพิ่มพื้นที่น้ำซึมดิน

แนวความคิดในการออกแบบที่ว่างและรูปทรง

เป็นแรงบันดาลใจจากการเติบโตของกิ่งรากจามจุรี ซึ่งยืดหยุ่นกับการใช้ง่ายปรับเปลี่ยนได้ตามบริบท และเชื่อมโครงสร้างระบบนิเวศสีเขียวของเมือง (Urban Green Infrastructure) ในระดับชุมชน ด้วยโครงข่ายระบบถนน และพื้นที่สีเขียวขนาดต่างๆ

แนวพื้นที่รับน้ำ

แนวพื้นที่รับน้ำ (Rain garden) ปลูกต้นไม้สองข้างทาง พร้อมระบบท่อระบายน้ำใต้ดิน ช่วยในการซึมน้ำ-หน่วงน้ำเมื่อฝนตก

  • แนวความคิดในการออกแบบพื้นที่ชุ่มน้ำประดิษฐ์พื้นที่ชุ่มน้ำประดิษฐ์ (Construct Wetland) เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำเพื่อส่งเสริมระบบนิเวศ และนันทนาการ เป็นระบบการหมุนเวียนน้ำในอุทยาน เป็นหัวใจของการออกแบบที่ว่าง ใช้ระบบชีววิศวกรรมเพื่อการบำบัดน้ำ และสร้างระบบนิเวศในพื้นที่เมือง พื้นที่ชุ่มน้ำประดิษฐ์ในส่วนต่างๆ ของอุทยาน จะช่วยกักเก็บน้ำฝนไว้ใช้รดน้ำต้นไม้ และเป็นพื้นที่ซึมน้ำ-หน่วงน้ำของเมือง
  • สวนซึมน้ำ (Porous Park) ให้อุทยานทำหน้าที่เป็นฟองน้ำของเมืองด้วยการออกแบบสัณฐานอุทยานให้มีความลาดเอียง เพื่อเพิ่มความสามารถในการซึมน้ำดัก และกักเก็บน้ำฝนในช่วงหน้าฝน และนำน้ำกลับมาใช้ในช่วงหน้าแล้ง
  • สร้างบ่อหน่วงน้ำทั้งแบบเปียก (Retention Pond) และแบบแห้ง (Detention Pond) เพื่อขังและชะลอน้ำฝน ก่อนระบายออกสู่สาธารณะ โดยสามารถหน่วงน้ำไว้ในพื้นที่ได้ประมาณ 3-4 ชั่วโมง
  • พื้นที่แก้มลิง ทางเข้าอุทยาน จากอุทยาน ๑๐๐ ปี จุฬาฯ เป็นพื้นที่เปิดโล่ง เอื้อต่อการเข้าถึง และการจัดกิจกรรม รวมทั้งบริเวณพื้นที่สีเขียวด้านข้าง เป็นพื้นที่ซึมน้ำแบบแก้มลิง เน้นต้น “จามจุรี” เป็นสัญลักษณ์

อาคารอเนกประสงค์

เป็นการออกแบบที่สะท้อน “การพระราชทานที่ดินให้แก่จุฬาฯ เพื่อคืนประโยชน์สู่สังคมส่วนรวม” ด้วยลักษณะอาคารที่สอดประสานเป็นหนึ่งเดียวกับพื้นที่ภูมิทัศน์ เป็นสถาปัตยกรรมที่เปรียบเสมือนซุ้มประตู (Gate Way) จากกระบวนทัศน์ทางธรรมชาติวิทยา เป็นที่หมายตา (Landmark) ให้กับอุทยาน ๑๐๐ ปี จุฬาฯ และมหาวิทยาลัยฝั่งตะวันตกพื้นที่หลังคาเขียว (Green roof) ของอาคารอเนกประสงค์ เป็นเนื้อเดียวกันกับพื้นที่อุทยานด้านล่าง ด้วยการเชื่อมต่อที่ว่างภูมิทัศน์ในรูปแบบเนินดิน และทางลาดให้เกิดความต่อเนื่องสูงสุด

แนวคิดการออกแบบถนน ๑๐๐ ปี จุฬาฯ

ถนนสีเขียว : เชื่อมต่อชุมชนเมือง
ถนน ๑๐๐ ปี จุฬาฯ (แนวถนนจุฬาลงกรณ์ ซอย 5 เดิม) เขตทางกว้าง 30 เมตร ยาว 1.35 กิโลเมตร ช่องทางเดินรถ 2 เลน ปลูกต้นไม้สองข้างทาง เชื่อมต่อพื้นที่อุทยาน ๑๐๐ ปี จุฬาฯ กับ ถนนพระราม 1 – พระราม 4
สร้างความต่อเนื่องของกิจกรรม การใช้ประโยชน์พื้นที่ระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชน เป็นต้นแบบถนนสีเขียวร่มรื่นด้วยต้นไม้ใหญ่ไม้พุ่มหลากชนิดที่ทนต่อสภาพแวดล้อมเมือง ส่งเสริมให้รถขับช้า (slow traffic) และให้ความสำคัญต่อการเดินเท้า ขี่จักรยาน และการใช้รถโดยสารขนส่งมวลชน (mass transit)

ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ


OTHER BUSINESS UNITS


logo-bu-300px-06

Start typing and press Enter to search