31/12/2018 ***แบบนำส่งเอกสารเพื่อจัดทำรายงานขอซื้อขอจ้างให้กับส่วนการพัสดุ update***

หน่วยงานที่ต้องการใช้พัสดุต้องจัดแตรียมเอกสารให้ครบถ้วนตามแบบนำส่งเอกสารเพื่อจัดทำรายงานขอซื้อขอจ้างแนบพร้อมใบเสนอราคา(ถ้ามี) และเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องส่งให้ส่วนการพัสดุ

               ทั้งนี้   กรณีที่เอกสารไม่ครบถ้วน และเป็นเหตุให้ไม่สามารถจัดทำรายงานขอซื้อ/ขอจ้าง ส่วนการพัสดุขอคืนเอกสาร และขอให้จัดส่งให้ครบถ้วนโดยด่วน

               อนึ่ง  หน่วยงานที่ต้องการใช้พัสดุโปรดดาวน์โหลดเอกสารแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการจัดหาพัสดุในปีงบประมาณ 2561 (เริ่มตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป) 

หมายเหตุ

                แบบฟอร์มนี้ ใช้เฉพาะในสำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เท่านั้น

 

                                                                                                                                             ขอบพระคุณ

                                                                                                                                             ส่วนการพัสดุ                                                              

 

Download:

Start typing and press Enter to search