ขยายเวลาเปิดรับสมัครผู้สนใจเช่าพื้นที่ร้านค้า บริเวณชั้น 1 ตลาดสามย่าน

ตลาดสามย่านเปิดรับสมัครผู้สนใจเช่าพื้นที่ ร้านค้าตลาดสามย่านชั้น 1 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ให้ผู้มีความประสงค์จะสมัครเข้าร่วมจำหน่ายสินค้าดังกล่าวข้างต้นดำเนินการ ดังนี้
1.1 ติดต่อยื่นเอกสารแสดงเจตจำนงขอเช่าพื้นที่ ได้ที่ ส่วนการขายของสำนักงานฯ ที่
คุณสาวิตรี พืชผล โทร. 091-545-3751
คุณศศิภา โสธรพรชัย โทร. 091-545-3748
คุณเดชดนัย ลิ่มลมูล โทร. 094-886-3942
1.2 ยื่นเอกสารแสดงเจตจำนงขอเช่าพื้นที่ได้ที่ ชั้น 2 สำนักงานขาย โครงการสวนหลวงสแควร์
บริเวณซอยจุฬาฯ 16 ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561
(กรุณานำสำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และรูปภาพสินค้าหรือรูปแบบร้าน
ที่ต้องการจำหน่าย/เปิดร้านมาในวันที่ยื่นเอกสาร)
2. ส่วนบริหารกิจการตลาดให้สิทธิ์เฉพาะผู้ที่ยื่นเอกสารตามข้อ 1.2 เท่านั้น
ทั้งนี้ เอกสารที่ยื่นส่วนบริหารกิจการตลาด ขอสงวนสิทธิ์ให้เป็นเอกสารของทางหน่วยงานเท่านั้น
3. ผู้สนใจขอเช่าพื้นที่จะต้องบริหารจัดการเช่าพื้นที่แต่เพียงผู้เดียว ห้ามโอนสิทธิ์
หรือแบ่งเช่าช่วงการบริหารจัดการให้ผู้อื่นดำเนินการ
4. การพิจารณาของส่วนบริหารกิจการตลาด ถือเป็นที่สุด

แผนผังแสดงตำแหน่งพื้นที่ว่างให้เช่า ชั้น 1

สภาพปัจจุบัน

คลิกเพื่อดู ประกาศส่วนบริหารกิจการตลาดสามย่าน

Start typing and press Enter to search