BLOCK 33

สำนักงานขายเปิดให้บริการ
วันจันทร์ – เสาร์ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 18.00 น.

ลงทะเบียนเพื่อรับข้อมูลโครงการ

ข้าพเจ้าตกลงให้ความยินยอมแก่สำนักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาฯ
ในการดำเนินการประมวลผล เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า

เพื่อให้สำนักงานฯ ต่อสื่อสาร นำเสนอและแจ้งข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ บริการ และโครงการของสำนักงานฯ แก่ข้าพเจ้า

เพื่อให้สำนักงานฯ ปรับปรุง พัฒนาผลิตภัณฑ์ และการบริการของสำนักงานฯ รวมถึงการเก็บรวบรวมความคิดเห็นของข้าพเจ้าผ่านแบบสอบถาม

ยอมรับเงื่อนไขตามนโยบายความเป็นส่วนตัว

แนวคิดโครงการ

ที่พักอาศัยในโครงการนี้จะเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืน โดยทำเลที่ตั้งของโครงการ ตั้งอยู่ที่จุดศูนย์กลางของย่านสามย่าน ใจกลางกรุงเทพฯ จึงสามารถเชื่อมโยงพื้นที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตชุมชน เขตพาณิชย์ และอุทยาน 100 ปี จุฬาฯ ช่วยให้ผู้ที่พักอาศัยไม่ต้องเดินทางไกล ลดการใช้รถยนต์และลดปัญหาการจราจรที่ติดขัด ควบคู่ไปกับการพัฒนาความก้าวหน้าด้านนวัตกรรมสมัยใหม่ และยังมีสวนขนาดใหญ่ พร้อม Sky Garden เพิ่มความร่มรื่นและพื้นที่สีเขียวสำหรับผู้พักอาศัยในโครงการอีกกว่า 8,000 ตร.ม.

HIGH LIFE PANORAMIC VIEW

ข้อมูลโครงการ (FACTSHEET)

สำนักงานขาย :

BLOCK 28 อาคาร G
ซอย จุฬาฯ 5 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330

ที่ตั้งโครงการ :

ซอย จุฬาฯ 9 (ติดอุทยาน 100 ปี จุฬาฯ)
ถนนพระรามที่ 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม


065-205-2413  I  083-127-3705  I  083-127-3706

     ข้อกำหนดและเงื่อนไข


1.ราคาเริ่มต้นที่ 3,830,000 บาท/ห้อง
2. ผู้จองสิทธิมาทำหนังสือจองสิทธิ ภายในกำหนดเวลาที่ปรากฏในใบเสนอราคา หากผู้จองสิทธิไม่สามารถมาทำหนังสือจองสิทธิภายในระยะเวลาที่กำหนด ถือว่าผู้จองสิทธิสละสิทธิในการจองห้องพักและยินยอมให้ผู้รับจองสิทธิริบเงินค่าจองสิทธิ 50,000 บาท
3. การโอนสิทธิการเช่าหลังจากจดสิทธิการเช่า จะทำได้เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการเช่า 2 ปีไปแล้ว นับจากวันจดทะเบียนสิทธิการเช่า โดยผู้เช่าเป็นผู้รับผิดชอบชำระค่าธรรมเนียมการโอนสิทธิในอัตราร้อยละ 3 ของราคาขายเริ่มต้นที่ระบุในสัญญาของห้องที่จะโอนสิทธินั้น รวมทั้งค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิการเช่าและค่าใช้จ่ายอื่นๆ
4. เมื่อผู้จองสิทธิได้ทำการจองห้องและชำระเงินจองสิทธิเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้จองสิทธิไม่สามารถเปลี่ยนห้องได้
5. สำนักงานสามารถเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เงื่อนไขสำหรับบุคลากร


1. อาจารย์และบุคลากรตามโครงสร้างองค์กรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หน่วยงานสังกัดโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และสหกรณ์ออมทรัพย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สามารถรับสิทธิพิเศษตั้งแต่ 15 กันยายน ถึง 22 ธันวาคม 2566 เท่านั้น โดยจะแสดงบัตรพนักงานจุฬาฯ ก่อนทำการจองสิทธิ

โครงการ Thirty Tree เจ้าของโครงการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร บริหารและจัดการโดย สำนักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาฯ ก่อสร้างเป็นห้องพักอาศัยสูง 50 ชั้น (ไม่รวมดาดฟ้า) โครงการตั้งอยู่ระหว่างจุฬา ซอย 5 และจุฬา ซอย 9 บนเอกสารสิทธิเลขที่ 2057 ตำบลปทุมวัน อำเภอสามเพ็ง จังหวัดกรุงเทพมหานคร พื้นที่โครงการ 17 ไร่ (โดยประมาณ) พื้นที่ใช้สอยส่วนพักอาศัย 32,368 ตารางเมตร ประกอบไปด้วยห้องพักอาศัย 831 ห้อง เริ่มจากชั้น 10 ถึงชั้น 50 สิ่งอำนวยความสะดวก ประกอบด้วย Lobby , สระว่ายน้ำ , ฟิตเนส , Pocket Garden ,Sky Lounge ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง เริ่มก่อสร้างโครงการประมาณเดือนสิงหาคม 2563 คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2568 โครงการเป็นลักษณะสัญญาเช่าระยะยาว 30 ปี โดยผู้เช่าห้องพักอาศัยมีหน้าที่จะต้องชำระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ รวมถึงค่าธรรมเนียมและภาษีตามที่หน่วยงานราชการเรียกเก็บ

OTHER PMCU NEW PROJECTS


Start typing and press Enter to search