PMCU เพิ่มมาตรการป้องกันไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ในพื้นที่เขตพาณิชย์ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ที่มาใช้บริการ

PMCU (สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาฯ) เพิ่มมาตรการป้องกันไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ในพื้นที่สยามสแควร์ สยามสแควร์วัน สยามกิตติ์ และจามจุรีสแควร์ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้มาใช้บริการในพื้นที่ ดังนี้

• ขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบการและพนักงานสวมใส่หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันการติดเชื้อ โดยเฉพาะเมื่ออยู่ในสถานที่แออัด หรือปฏิบัติหน้าที่กลางแจ้ง ให้หลีกเลี่ยงการสัมผัส หรืออยู่ใกล้ผู้ที่มีไข้ หรือมีอาการผิดปกติของระบบทางเดินหายใจ

• จัดให้มีการส่งเสริมสุขอนามัยในการล้างมือ ด้วยการจัดหาสบู่หรือน้ำยาทําความสะอาดมือที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ ในจุดที่มีลูกค้าปริมาณมาก อาทิ ศูนย์อาหาร ประตูเข้า-ออก อาคาร โดยเฉพาะป้อมทางเข้า- ออก พนักงานแคชเชียร์จะล้างทําความสะอาดมือ ทุก ๆ 2 ชั่วโมง

• จัดเจ้าหน้าที่ดูแลและเพิ่มความถี่ในการเช็ดทําความสะอาด โดยใช้น้ำยาฆ่าเชื้อในบริเวณจุดสัมผัสสาธารณะ อาทิ ปุ่มกดลิฟท์ ที่จับประตูห้องน้ำ ที่จับประตูอาคารทุกจุด เป็นต้น

• จัดให้มีการทําความสะอาดบัตรจอดรถ โดยใช้แอลกอฮอล์เช็ดทําความสะอาดเป็นประจํา

• สร้างความตระหนักรู้และวิธีปฏิบัติ เกี่ยวกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) แก่พนักงานรับทราบ

• ติดตามสถานการณ์และประกาศเกี่ยวกับการควบคุมโรคติดต่อ ของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อเตรียมพร้อมในการดําเนินมาตรการในการเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดต่อไป

 

• จัดเตรียมจุดบริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ บริเวณทางเข้า-ออก อาคาร ทางลาด ลานทางเชื่อม BTS

• จัดเจ้าหน้าที่ทําความสะอาด อุปกรณ์ภายในลิฟท์โดยสาร มือจับประตู ราวบันไดเลื่อน และเก้าอี้ส่วนกลาง

 


• ติดป้ายรณรงค์เกี่ยวกับไวรัสโคโรน่า (COVID-19) บริเวณพื้นที่ส่วนกลาง และในลิฟท์เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจกับลูกค้า

• เพิ่มมาตรการรักษาความสะอาดพื้นที่ส่วนกลาง ห้องน้ำ โดยเฉพาะบริเวณที่ลูกค้าต้องสัมผัสโดยตรง เช่น ปุ่มกดลิฟท์ ราวจับบันได และบันไดเลื่อน มือจับประตู โต๊ะ และเก้าอี้ เป็นต้น

 

• เพิ่มจุดติดตั้งเครื่องสแกนวัดอุณหภูมิร่างกายบริเวณโซนออฟฟิศ เพื่อช่วยคัดกรอง ลดความเสี่ยงการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ในกรณีที่พบว่ามีไข้หรือมีอาการผิดปกติ ทางเจ้าหน้าที่จะประสานงานให้กับบริษัทที่เกี่ยวข้องพิจารณาต่อไป

• จัดเตรียมจุดบริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ภายในอาคารจัตุรัสจามจุรี โดยเฉพาะบริเวณหน้าโถงลิฟท์โดยสาร

• รณรงค์สวมหน้ากากอนามัย และหมั่นล้างมือ

• จัดเจ้าหน้าที่ทําความสะอาดจุดสัมผัสด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ เช่น ปุ่มกดลิฟท์ มือจับประตู ลูกบิดประตูทางเข้า-ออก

• เพิ่มระบบอบโอโซน เพื่อฆ่าเชื้อโรค

Start typing and press Enter to search