ผู้จัดการทั่วไป /ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป(Siam Scape)

คุณสมบัติ

• เพศชาย , หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
• วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป (บริหารธุรกิจ, วิศวกรรม, สถาปัตยกรรม)
• มีประสบการณ์บริหารจัดการโครงการในด้านลูกค้า สัญญา งานก่อสร้าง งานกายภาพ
• มีประสบการณ์งานด้านการบริหารอาคาร, ศูนย์การค้า ไม่น้อยกว่า 5 ปีขึ้นไป
• มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ระดับดี
• มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ( ฟัง – พูด – อ่าน – เขียน ) อยู่ในระดับดี
• มีภาวะผู้นำและมีมนุษยสัมพันธ์ดี
• มีมีการจัดการบริหารทีมที่ดี

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ

• บริหารจัดการงานด้านลูกค้าสัมพันธ์และงานด้านกายภาพ
• บริหารพื้นที่เช่าและจัดงานการงานบริการให้แก่ผู้เช่าและผู้ใช้บริการ
• วางแผนงาน และกำกับงานด้านลูกค้าสัมพันธ์ งานบริหารอาคาร งานสัญญาให้ปฏิบัติตามแผนให้มีประสิทธิภาพ
• ควบคุมดูแลการจัดกิจกรรมเพื่อก่อให้เกิดรายได้และดึงดูดผู้เช่ามาใช้บริการ
• บริหารความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้เช่า/คู่ค้า และองค์กร เพื่อให้เกิดความร่วมมือที่ดีกับทุกฝ่าย
• ดูแลเรื่องงบประมาณ รายได้ รายจ่าย
• บริหารจัดการตามนโยบายหลัก
• กำกับ ดูแล ติดตาม งานภายในศูนย์
• วางแผนพัฒนาให้กับโครงการ

 

Download ใบสมัคร

ส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครงานมาที่ Email : recruitment@pmcu.co.th

Start typing and press Enter to search