ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งแด่ ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 รศ.ดร.วิศณุ ทรัพย์สมพล รองอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำคณะผู้บริหารสำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (PMCU) เข้าร่วมแสดงความยินดีแด่ ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ ในโอกาสได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อีกวาระหนึ่ง ณ ห้องรับรองชั้น 7 อาคารจามจุรี 4

 

 

Start typing and press Enter to search