ขยายเวลาการเปิดรับฟังความคิดเห็นโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณ Block A เขตพาณิชย์สยามสแควร์ ครั้งที่ 1

สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ขยายเวลาการเปิดรับฟังความคิดเห็น
ต่อข้อกำหนดและหลักเกณฑ์การเข้าร่วมยื่นข้อเสนอ

โครงการให้เอกชนดำเนินโครงการ
พัฒนาพื้นที่บริเวณ Block A เขตพาณิชย์สยามสแควร์

ระหว่างวันที่ 12 ตุลาคม 2563 – 26 ตุลาคม 2563

ผู้ที่ประสงค์จะให้ข้อคิดเห็นสามารถส่งข้อเสนอแนะมาได้ที่
ppp@pmcu.co.th หรือ โทรสาร 02-218-3589

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนบริหารธุรกิจพิเศษ
โทร. 02-218-1683 ในวันและเวลาราชการ

Start typing and press Enter to search