อาคารจัตุรัสจามจุรี รับรางวัล BSA BUILDING SAFETY AWARD 2020 หรือ “อาคารโดดเด่นด้านความปลอดภัย” ปี 2563

9 ธันวาคม 2563 คุณพรรณวดี เอี่ยมณรงค์ ผู้จัดการทั่วไป คุณประสิทธิ์ ชาตยาภา ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป ส่วนบริหารกิจการจัตุรัสจามจุรี สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (PMCU) รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ จาก คุณสินิทธิ์ บุญสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร กรมโยธาธิการและผังเมือง ในโอกาสที่ “อาคารจัตุรัสจามจุรี” ชนะเลิศจากการประกวด โครงการ “BSA Building Safety Award 2020” หรือ “อาคารโดดเด่นด้านความปลอดภัย ปี 2563” ระดับ Platinum ของ สมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร (The Building Inspectors Association) ณ ห้องประชุมนริศรานุสรณ์ ชั้น 11 กรมโยธาธิการและผังเมือง

Start typing and press Enter to search