ผู้จัดการสื่อสารการตลาด

รายละเอียดงาน

• ต้องการผู้เข้าร่วมงานศึกษาความเป็นไปได้ของ “โครงการ Capital of Fancy Food “ต้นแบบเวทีการจัดแสดงนวัตกรรมอุตสาหกรรมอาหาร”
• สัญญาจ้าง ระยะเวลา 6 เดือน (มีนาคม-สิงหาคม 2564)

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ

• นําเสนอแนวทางการจัดทําแผนการตลาด วิเคราะห์สภาพตลาด
• วางแผนกลยุทธ์การสื่อสารการตลาด
• พิจารณาวางแผนงบประมาณเพื่อให้สอดคล้องกับการดําเนินโครงการทั้งการศึกษาแนวทางในการหารายได้ให้กับโครงการ และค่าใช้จ่าย
• สร้างความร่วมมือกับพันธมิตรต่างๆ เพื่อต่อยอดความเป็นไปได้ของโครงการ
• จัดทํา Presentation เพื่อนําเสนอให้กับหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ

 

คุณสมบัติ

• เพศชาย/หญิง อายุ 30 ปี ขึ้นไป
• การศึกษา ป.ตรี-โท สาขา การตลาด หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์งานด้านการตลาด 5 ปีขึ้นไป
• การรับรู้ข้อมูลเชิงความลับและยินยอมในการลงนามข้อตกลงรักษาความลับของโครงการฯ

 

Download ใบสมัคร

ส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครงานมาที่ Email : recruitment@pmcu.co.th

Start typing and press Enter to search