เจ้าหน้าที่โครงการ – ประสานงานและวิจัยตลาดอาวุโส

รายละเอียดงาน

• ต้องการผู้เข้าร่วมงานศึกษาความเป็นไปได้ของ “โครงการ Capital of Fancy Food “ต้นแบบเวทีการจัดแสดงนวัตกรรมอุตสาหกรรมอาหาร”
• สัญญาจ้าง ระยะเวลา 6 เดือน (มีนาคม-สิงหาคม 2564)

หน้าที่ความรับผิดชอบ

• วางแผนและออกแบบรูปแบบการจัดทําวิจัยศึกษาความเป็นไปได้โครงการ
• จัดทําวิจัยด้านการตลาดหรือที่เกี่ยวข้องกับโครงการ และนําผลลัพธ์มาศึกษา วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ ในลักษณะของ การทํา Focus Group ประมาณ 30 ครั้ง หรือรูปแบบที่เหมาะสมกับโครงการ
• ศึกษาและประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ของโครงการ

คุณสมบัติ

• เพศชาย / หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
• การศึกษา ป.ตรี-โท สาขา การตลาด หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
• มีความรู้ความสามารถในด้านการตลาด มีประสบการณ์ด้านการตลาด 2 ปีขึ้นไป
• สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Officeและสื่อโซเชียลมีเดียได้เป็นอย่างดี
• สามารถ พูด ฟัง อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ ได้ในระดับดี
• มีทักษะที่ดี เรียนรู้เร็ว สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
• มีความคิดสร้างสรรค์ มีบุคลิกและมีความสามารถในการสื่อสารได้ดี
• การรับรู้ข้อมูลเชิงความลับและยินยอมในการลงนามข้อตกลงรักษาความลับของโครงการฯ

 

Download ใบสมัคร

ส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครงานมาที่ Email : recruitment@pmcu.co.th

Start typing and press Enter to search