เจ้าหน้าที่โครงการ – ประสานงานและบริหารข้อมูล

รายละเอียดงาน

• ต้องการผู้เข้าร่วมงานศึกษาความเป็นไปได้ของ “โครงการ Capital of Fancy Food “ต้นแบบเวทีการจัดแสดงนวัตกรรมอุตสาหกรรมอาหาร”
• สัญญาจ้าง ระยะเวลา 6 เดือน (มีนาคม-สิงหาคม 2564)

หน้าที่ความรับผิดชอบ

• เป็นส่วนหนึ่งของทีมในการผลักดันให้โครงการฯสำเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย
• รับผิดชอบงานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
• ประสานงานกับองค์กร หน่วยงาน สถาบันความร่วมมือ ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ เพื่อการจัดการประชุม จัดกิจกรรมต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย และทำหน้าที่ค้นหา เรียบเรียง วิเคราะห์ฐานข้อมูล รายขื่อ และ รายละเอียดเพื่อการติดต่อของโครงการ

คุณสมบัติ

• เพศชาย / หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
• วุฒิปริญญาตรีด้านสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหาร หรือสาขาอื่นๆ
• สนใจงานการตลาด ธุรกิจการค้า มีทักษะการสื่อสาร มนุษยสัมพันธ์และบุคลิกภาพดี มีความคิดสร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบสูงและอดทน
• สามารถ พูด ฟัง อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ ได้ในระดับดี
• มีทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Office และสื่อโซเชียลมีเดียได้ดี
• การรับรู้ข้อมูลเชิงความลับและยินยอมในการลงนามข้อตกลงรักษาความลับของโครงการฯ

 

Download ใบสมัคร

ส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครงานมาที่ Email : recruitment@pmcu.co.th

Start typing and press Enter to search