เจ้าหน้าที่โครงการ – ประสานงานและบริหารงาน Social Media

รายละเอียดงาน

• ต้องการผู้เข้าร่วมงานศึกษาความเป็นไปได้ของ “โครงการ Capital of Fancy Food “ต้นแบบเวทีการจัดแสดงนวัตกรรมอุตสาหกรรมอาหาร”
• สัญญาจ้าง ระยะเวลา 6 เดือน (มีนาคม-สิงหาคม 2564)

หน้าที่ความรับผิดชอบ

• เป็นส่วนหนึ่งของทีมในการผลักดันให้โครงการฯสำเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย
• รับผิดชอบงานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
• ดำเนินกิจกรรมตามแผนงานประชาสัมพันธ์ เขียนข่าว สกู๊ป บทความ ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ สิ่งพิมพ์ สื่อสารสนเทศ สื่อออนไลน์

คุณสมบัติ

• เพศชาย / หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
• การศึกษา ป.ตรี-โท สาขา การตลาด หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
• สนใจงานการตลาด ธุรกิจการค้า
• มีทักษะการสื่อสาร มนุษยสัมพันธ์และบุคลิกภาพดี มีความคิดสร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบสูงและอดทน
• สามารถ พูด ฟัง อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ ได้ในระดับดี
• มีทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Office และสื่อโซเชียลมีเดียได้ดี
• การรับรู้ข้อมูลเชิงความลับและยินยอมในการลงนามข้อตกลงรักษาความลับของโครงการฯ

 

Download ใบสมัคร

ส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครงานมาที่ Email : recruitment@pmcu.co.th

Start typing and press Enter to search