“รัตนแห่งจุฬาฯ” นิทรรศการแสดงภาพถ่ายเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 66 พรรษา

30 มีนาคม 2564 ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศ.พิเศษ ประสิทธิ์ โฆวิไลกูล อุปนายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ปณต สิริวัฒนภักดี ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิด “รัตนแห่งจุฬาฯ” นิทรรศการแสดงภาพถ่ายเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 66 พรรษา โดยมี รศ.ดร.วิศณุ ทรัพย์สมพล รองอธิการบดีด้านการจัดการทรัพย์สินและกายภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รศ.ดร.สุรเดช โชติอุดมพันธ์ คณบดีคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และโชติพัฒน์ พีชานนท์ กรรมการ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ให้เกียรติเข้าร่วมงาน ณ ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์

นิทรรศการ “รัตนแห่งจุฬาฯ” นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุ 66 พรรษา จัดโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับสามย่านมิตรทาวน์ ภายในงานจะมีการจัดแสดงพระฉายาลักษณ์ที่หาชมได้ยาก และของใช้ส่วนพระองค์ สมัยที่ทรงเป็นนิสิตคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาทิ บัตรประจำตัวนิสิต ต้นฉบับวิทยานิพนธ์ ปริญญาโท เมื่อครั้งทรงศึกษาในภาควิชาภาษาตะนออก วรรณกรรมที่ทรงพระราชนิพนธ์ในช่วงที่ยังทรงศึกษาอยู่ และหลังจากทรงสำเร็จการศึกษาแล้ว เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการตู้จัดแสดงหนังสือพระราชนิพนธ์ เอกสาร และเครื่องใช้ต่างๆ รวมไปถึงหนังสือสียงบรรยายเนื้อหาจากหนังสือพระราชนิพนธ์ และจอ Touch Screen จัดแสดง E-Book หนังสือที่ทรงพระราชนิพนธ์ รวมถึงการเชิญร้านในโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 มีนาคม ถึง วันที่ 5 เมษายน 2564 ณ ชั้น G ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์

Start typing and press Enter to search