เปิดรับฟังความคิดเห็น ข้อกำหนดและหลักเกณฑ์การเข้าร่วมยื่นข้อเสนอเพื่อการบริหารจัดการโครงการผลิตน้ำเย็น (Chiller Plant) ภายในอาคารสยามสเคป (Block H)

สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อข้อกำหนดและหลักเกณฑ์การเข้าร่วมยื่นข้อเสนอ
เพื่อการบริหารจัดการโครงการผลิตน้ำเย็น (Chiller Plant)
ภายในอาคารสยามสเคป (Block H)

ระหว่างวันที่ 28 มษายน ถึง วันที่ 7 พฤษภาคม 2564

ผู้ที่ประสงค์จะให้ข้อคิดเห็น สามารถส่งข้อเสนอแนะมาได้ที่
kasamon.d@pmcu.co.th

Start typing and press Enter to search