เปิดรับฟังความคิดเห็น โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหมอน 34 เขตพาณิชย์สวนหลวง-สามย่าน

สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อข้อกำหนดและหลักเกณฑ์
การเข้าร่วมยื่นข้อเสนอโครงการ
ให้เอกชนดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหมอน 34
เขตพาณิชย์สวนหลวง-สามย่าน

ระหว่างวันที่ 20 สิงหาคม – 20 กันยายน 2564

ผู้ที่ประสงค์จะให้ข้อคิดเห็น สามารถส่งข้อเสนอแนะมาได้ที่
nussadee.l@pmcu.co.th

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนบริหารธุรกิจพิเศษ
โทร. 091-5453756 ในวันและเวลาราชการ

Start typing and press Enter to search