Haupcar – EV Car Rental


ผู้ที่ดำเนินชีวิตอยู่ในชุมชนจุฬาฯ นั้น มีตั้งแต่นิสิต นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร รวมไปถึงประชาชนทั่วไปที่อาศัยอยู่ภายในพื้นที่ การเดินทางออกไปยังนอกพื้นที่นั้น นอกจากจะใช้บริการรถขนส่งสาธารณะแล้วโดยในปี 2563 จุฬาฯ ได้ร่วมมือกับ ฮ้อปคาร์ (Haupcar) ซึ่งเป็นสตาร์ทอัพคาร์แชร์ริ่งรายแรกของประเทศไทย ได้นำทางเลือกใหม่ในการเช่ารถในรูปแบบใหม่คือ รถยนต์ให้เช่าแบบแบ่งปันกันใช้ ฉีกกฎเดิม ๆ ของการเช่ารถด้วยการนำเอาเทคโนโลยีใหม่มาใช้ในการให้บริการ ที่สะดวก ง่าย และคล่องตัว สามารถจองรถเช่า ปลดล็อค และชำระเงินได้ง่าย ๆ ผ่านโทรศัพท์มือถือ อีกทั้งยังสามารถจองรถเช่าในระยะเวลาสั้น ๆ เริ่มต้นที่ 30 นาที ทำให้สามารถเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้งานรถเช่าอย่างสร้างสรรค์ ทำให้คนที่อยู่ในพื้นที่สามารถเช่ารถยนต์ในการเดินทางได้อย่างอิสระมากขึ้น สะดวกสบายมากขึ้น และมีค่าใช้จ่ายที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย

ในปัจจุบัน มีจำนวนรถให้เช่าภายในพื้นที่ประมาณ 10 คัน กระจายอยู่ตามสถานีจุดต่าง ๆ ทั่วพื้นที่โดยรอบมหาวิทยาลัย ในอนาคตมีนโยบายที่จะเพิ่มจำนวนรถที่ให้บริการในพื้นที่ และจะปรับเปลี่ยนเป็นรถยนต์พลังงานไฟฟ้าทั้งหมด การให้บริการรถยนต์ให้เช่าดังกล่าว จึงสามารถมาช่วยตอบโจทย์นโยบายการลดปัญหาด้านการจราจร ปัญหาด้านที่จอดรถที่ไม่เพียงพอ อีกทั้งยังเป็นการช่วยลดมลภาวะ และลดอัตราการครอบครองรถยนต์ลง ช่วยให้คนรุ่นใหม่ได้ประหยัดและใช้รถได้อย่างคุ้มค่ามากขึ้นอีกด้วย

จำนวนรถ : 10 คัน
กลุ่มเป้าหมายในการให้บริการ : นิสิต อาจารย์ บุคลากรจุฬา ฯ และประชาชนทั่วไป
เวลาทำการ : ให้บริการทุกวัน 24 ชั่วโมง
ค่าบริการ : รายชม. / รายวัน / รายสัปดาห์ โดยเริ่มต้นการเช่าที่ 30 นาที
วิธีใช้บริการ : ทำการจองรถ ปลดล็อค และชำระเงินผ่านทางแอปพลิเคชั่น Haupcar

สถานีและจุดจอด

มี 6 สถานี ได้แก่ สถานีจามจุรีสแควร์, สถานี CU Terrace, สถานี I’m Park, สถานี U-Center 2, สถานีสามย่านมิตรทาวน์ และสถานี Stadium One

ติดตามความเคลื่อนไหวของ HAUPCAR ได้ที่ :
FACEBOOK : HAUPCAR

OTHER PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP NEW PROJECTS


Start typing and press Enter to search