โครงการ Day & Night Digital Art Park


โครงการ Day & Night Digital Art Park (การใช้ศิลปกรรมและการออกแบบเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิต ชุมชนสามย่านและสวนหลวงอย่างยั่งยืน) ทั้งหมด 31 ศิลปิน 16 ชิ้นงาน

รายละเอียดโครงการ : กลไกการสร้างความร่วมมือในการสร้างผลงานนวัตกรรม สภาคณบดีศิลปะและการออกแบบแห่งประเทศไทย ก่อตั้งในปี 2541 มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นองค์กรกลางในการประชุมร่วมมือระหว่างคณบดีทางศิลปะของรัฐและเอกชน เป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นและประสบการณ์ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาด้านศิลปะ เพื่อให้เกิดบทบาทที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทางด้านวิชาการ การสร้างสรรค์ศิลปะ การบริการวิชาการแก่สังคม และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม รวมถึงการยกระดับความสามารถของคณะวิชาทางศิลปะในประเทศไทยให้สูงขึ้นตลอดจนวางนโยบายการผลิตบัณฑิตทางศิลปะให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ และสังคม ปัจจุบันมีสมาชิกรวม 30 สถาบัน ประกอบด้วย

• คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
• คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
• คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
• คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตปัตตานี)
• คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
• คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
• คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
• คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
• คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
• คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
• คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
• คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
• คณะศิลปกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

• คณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
• คณะศิลปะนาฏดุริยางค์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
• คณะจิตรกรรม ประติมากรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
• คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
• คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
• คณะดิจิทัลอาร์ต มหาวิทยาลัยรังสิต
• คณะดุริยางคศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
• คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
• คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
• วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
• วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
• วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
• วิทยาลัยการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต
• วิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต
• หลักสูตรมีเดียอาร์ต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

OTHER PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP NEW PROJECTS


Start typing and press Enter to search