โครงการทางม้าลาย 3 มิติ


วัตถุประสงค์โครงการ :
• เพื่อสร้างทัศนวิสัยที่ดี เป็นประโยชน์แก่ผู้ขับขี่และการมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์สังคมที่น่าอยู่
• เพื่อสร้างพฤติกรรมอันดีให้ผู้ใช้บริการข้ามทางม้าลาย เพื่อลดอุบัติเหตุบนท้องถนน
• เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้กับพื้นที่สยาม-สวนหลวง-สามย่าน
• เพื่อเปิดโอกาสแก่นิสิตฯ ในการสร้างสรรค์ผลงาน และเป็นประโยชน์แก่ส่วมรวม

รายละเอียดโครงการ :
เป็นโครงการที่ PMCU ร่วมกับองค์กรต่างๆ โดยให้นิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมออกแบบดีไซน์ทางม้าลายทั้ง 8 จุด ทั้งพื้นที่ สยามสแควร์ / สวนหลวง-สามย่าน และในพื้นที่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งจุดนำร่องได้ออกแบบโดย : Department of Industrial Design, Faculty of Architecture, Chulalongkorn University หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาการออกแบบนิเทศศิลป์ (หลักสูตรนานาชาติ) ภาควิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และได้จัดทำทางม้าลายเรียบร้อยแล้ว สำหรับทางม้าลายอีก 7 จุดอยู่ในขั้นตอนการประกวดแบบโดยจะแล้วภายในปี 2021

119028306_3687783741234354_8474784927180052737_o

OTHER PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP NEW PROJECTS


Start typing and press Enter to search