FAAMAI Digital Arts Hub


พื้นที่ : 754.5  ตารางเมตร

ประวัติความเป็นมา :
โครงการศูนย์ปฏิบัติการศิลปกรรมดิจิทัล หรือ FAAMAI (Fine and Applied Arts Multidisciplinary Art Innovation Program) เป็นโครงการที่ริเริ่มโดยคณาจารย์ในคณะศิลปกรรมศาสตร์​ จุฬาฯ ได้รับการสนับสนุนด้านเงินทุนและความช่วยเหลือด้านการบริหารจัดการจากโครงการสร้างเสริมพลังจุฬาฯ กองทุนศตวรรษที่ 2  (C2F) ภายใต้การดูแลของคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ได้ลงนามความตกลงความร่วมมือกับสำนักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาฯ (PMCU) ซึ่งให้ความอนุเคราะห์เรื่องสถานที่ตั้ง ณ บริเวณพื้นที่ด้านข้างอุทยาน 100  ปี จุฬาฯ ตลอดจนสาธารณูปโภคพื้นฐาน และบริษัทปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ให้ความอนุเคราะห์ในเรื่องโครงสร้างโดมยักษ์ FAAMAI Dome ซึ่งเป็นโดมเส้นผ่านศูนย์กลาง 35 เมตร ความสูง 17.5 เมตร เป็นโดมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และเอเชียแปซิฟิก ตั้งอยู่บริเวณด้านหลังอุทยาน 100 ปี จุฬาฯ รวมทั้งถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาผสานกับผลงานศิลปะ ทำให้ดิจิทัลอาร์ตน่าสนใจมากยิ่งขึ้น ตลอดจนพัฒนาองค์ความรู้ด้านดิจิทัลอาร์ตผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เช่น โครงการประกวด และเวิร์คช็อปต่าง ๆ

FAAMAI Digital Arts Hub “โดมแห่งงานศิลป์ และความคิดสร้างสรรค์” จะมีการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาผสานกับผลงานศิลปะ ทำให้งานศิลปะเป็นดิจิทัลอาร์ตที่น่าสนใจมากยิ่งขึ้น ตลอดจนร่วมกันพัฒนาองค์ความรู้ด้านดิจิทัลอาร์ต ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เช่น โครงการประกวด และเวิร์กชอปต่าง ๆ เป็นต้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อใช้เป็นศูนย์รวมองค์ความรู้ และงานด้านดิจิทัลอาร์ต ของนิสิต นักศึกษา นักวิจัย ศิลปินไทย และต่างประเทศ ตลอดจนบุคคลทั่วไป รวมทั้งเพื่อกระตุ้นให้เกิดกิจกรรมในชุมชน สร้างความตื่นตัว และการมีส่วนร่วม และความภาคภูมิใจให้คนในชุมชน ตลอดจนเป็นการสร้างรายได้ให้กับร้านค้า และร้านอาหารในชุมชนอีกด้วย

ศูนย์ปฏิบัติการศิลปกรรมดิจิทัล” (FAAMAI Digital Arts Hub)
สร้างองค์ความรู้ เร่งพัฒนาศักยภาพบุคลากรไทย ยกระดับประเทศไทยสู่ฮับดิจิทัลอาร์ตของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

ติดตามความเคลื่อนไหวของ FAAMAI Digital Arts Hub ได้ที่ :
Facebook : chulafaamai

OTHER PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP NEW PROJECTS


Start typing and press Enter to search