ABOUT PMCU

สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (PMCU)

องค์กรมืออาชีพที่บริหารและจัดการเขตพื้นที่พาณิชย์ย่านสยามสแควร์ และสวนหลวง-สามย่าน กว่า 385 ไร่ ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มากว่า 4 ทศวรรษ อย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งมั่นในการสร้างคุณค่าร่วมสูงสุดระหว่างชุมชนและสังคมแบบองค์รวมอย่างสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาให้เป็นพื้นที่ ที่เชื่อมโยงโอกาสสำหรับทุกชีวิต ควบคู่ไปกับเป้าหมายในการสนับสนุนรายได้ด้านการศึกษาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน

Maximise Values to the Society

PMCU ยึดหลักในการขับเคลื่อนคุณค่าร่วมสูงสุด
ระหว่างพื้นที่ ชุมชนและสังคม ทั้ง 3 ด้าน

Learning Style

สนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้และการแสดงออกทางความคิดสร้างสรรค์สู่สิ่งใหม่
สำหรับทุกเพศทุกวัย

Living Style

ส่งเสริมให้เกิดรูปแบบที่พักอาศัยในเมืองที่สมบูรณ์แบบ
มีสิ่งแวดล้อมที่ดีและสามารถใช้ที่พักอาศัยให้เกิดประโยชน์สูงสุด

Life Style

ตอบสนองความต้องการที่หลากหลาย
ครอบคุลมทุกรูปแบบการใช้ชีวิตตามยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
ตลอดจนสอดคล้องกับเป้าหมายสูงสุดของผู้ใช้บริการ

เพราะเราเชื่อ…

ว่าการพัฒนาพื้นที่อย่างมีคุณภาพ
ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา (Learning)
จะนำไปสู่คุณภาพการดำรงชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดี (Living)
และเติมเต็มชีวิตด้วยไลฟ์สไตล์ (Lifestyle)
ที่เหมาะกับทุกคน

VISION & MISSION

องค์กรมืออาชีพแห่งการบริหารจัดการพื้นที่พาณิชย์
ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอย่างสร้างสรรค์
เพื่อสร้างพื้นที่ที่เชื่อมโยงโอกาสสำหรับทุกชีวิต
ให้เป็นที่ยอมรับของชุมชนและสังคม
ตลอดจนเป็นจุดหมายจากทั่วโลก
PMCU จึงมีพันธกิจหลักในการมุ่งสร้างคุณค่าร่วมสูงสุด
ให้แก่สังคมและชุมชนควบคู่ไปกับเป้าหมายเพื่อสนับสนุน
ให้เกิดความยั่งยืนด้านการศึกษา

Start typing and press Enter to search