เปิดประมูลรถยนต์ Mercedes-Benz รุ่น GLA 200 รอบใหม่ ผ่าน Application Line

สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดประมูลรถยนต์ Mercedes-Benz รุ่น GLA 200 รอบใหม่ ผ่าน Application Line ในวันศุกร์ที่ 17 ส.ค. 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจเข้าร่วมประมูล
สามารถติดต่อขอรับรายละเอียดได้ที่

ส่วนการพัสดุ สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาฯ
เลขที่ 254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
โทร. 02-218-3590 ต่อ 171-175
ทุกวันทำการ เวลา 08.30 น. – 17.30 น.

หรือสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ : www.it.chula.ac.th/procurement/auction

  • เริ่มลงทะเบียนเข้าร่วมประมูล วันพฤหัสฯที่ 16 ส.ค. 2561 เวลา 08.30 – 17.30 น.
  • ผู้เข้าร่วมประมูลต้องชำระหลักประกันการเข้าร่วมประมูลจำนวน 20,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาสยามสแควร์ ชื่อบัญชี “สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เงินรับฝาก)” เลขที่บัญชี 152-440323-3
  • ผู้เข้าร่วมประมูลจะต้องนำส่งหลักฐานการโอนเงินหลักประกันผ่านทางธนาคารมายัง Email address : finance@pmcu.scommerce.co.th หรือ ID Line : FINANCE@PMCU พร้อมแจ้งชื่อนามสกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชน และแจ้ง ID Line และเบอร์โทรศัพท์ เมื่อสำนักงานได้ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว สำนักงานจะทำการเชิญเข้ากลุ่ม Line เพื่อทำการประมูลต่อไป
  • ผู้ประมูลสามารถใส่ราคาได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งโดยแต่ละครั้งต้องไม่น้อยกว่า 20,000 บาท ในกรณีเสนอน้อยกว่า 20,000 บาท ให้ถือว่าราคาที่เสนอนั้นไม่มีผล
  • ผู้ชนะการประมูลต้องชำระเงินวางมัดจำจำนวน 100,000 บาท ในวันศุกร์ที่ 17 ส.ค. 2561 ได้ตั้งแต่สำนักงานฯ ยืนยันผลการประมูลจนถึงเวลา 17.30 น. โดยโอนเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาสยามสแควร์ ชื่อบัญชี “สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เงินรับฝาก)” เลขที่บัญชี 152-440323-3 โดยจะต้องนำส่งสำเนาการโอนมายัง Email address : finance@pmcu.scommerce.co.th หรือ ID Line : FINANCE@PMCU เพื่อเป็นหลักฐาน และต้องชำระเต็มจำนวนภายในวันที่ 31 ส.ค 2561

Start typing and press Enter to search