PMCU ร่วมมือกับ OZONE HOTEL สามย่าน “ในการสนับสนุนให้ใช้พื้นที่เป็นที่พักฟื้น Isolation Unit เพื่อแบ่งเบาภาระโรงพยาบาล”

 

นับเป็นความร่วมมืออันดีจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ที่คำนึงถึงประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวม มีนโยบายการให้บริการได้ทันต่อสถานการณ์จำเป็นนี้ การดำเนินงานในส่วนนี้จึงถือได้ว่าเป็นต้นแบบ ของการบริการรักษาให้กับสถานพยาบาลอื่น ๆ เพื่อลดความแออัดของโรงพยาบาลในช่วงติดตามผลอย่างเป็นระบบ จนมั่นใจและให้ผู้รับการรักษากลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติ

โครงการความร่วมมือนี้เป็นการสนับสนุนเพื่อมิให้เชื้อโควิด–19 แพร่ระบาดมากขึ้น สิ่งสำคัญคือรักษาผู้ซึ่งมีอาการเริ่มดีขึ้นและไม่มีปัจจัยเสี่ยงใด ๆ ต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อน รวมถึงสามารถทำกิจวัตรประจำวันและช่วยเหลือตนเองได้ ไม่มีความจำเป็นต้องนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล แต่ยังต้องติดตามการดูแลจากทีมแพทย์ พยาบาล เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่กระจายของโรคไปในวงกว้าง เมื่อผู้พักฟื้นผ่านการประเมินจากทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญแล้ว และมีความมั่นใจว่าไม่ติดเชื้อโควิด-19 และสามารถดำรงชีวิตในสังคมได้ตามปกติ จึงจะอนุญาตให้สามารถกลับสู่ที่อยู่อาศัยของตนเองได้อย่างปลอดภัย และไม่สามารถแพร่เชื้อไปยังบุคคลอื่น โดยอยู่ในความดูแลของ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การได้รับการสนับสนุนเรื่องที่พักฟื้นครั้งนี้ เกิดจากความร่วมมือ ความเข้าใจและประสานงานที่ดีจากสำนักงานจัดการทรัพย์สินจุฬา ฯ กับ ทพญ.จุไรภรณ์ วิจักขณวงศ์ และคุณบรรจง วิจักขณวงศ์ เจ้าของ Ozone Hotel ซึ่งตั้งอยู่บริเวณสามย่าน ถนนอุทยาน จุฬาฯ ซอย 5 ซึ่งใกล้กับ รพ.จุฬาฯ มีความสะดวกกับทีมแพทย์และพยาบาลที่ดูแล แวดล้อมด้วยบรรยากาศที่ดี และที่สำคัญ เป็นตัวอย่าง ของการเกิดโครงการที่ก่อประโยชน์สูงสุดสู่สังคม อันเป็นแนวคิดหลักในการพัฒนาเมืองให้น่าอยู่ของ PMCU สู่ Chula Smart City

Start typing and press Enter to search