PMCU ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากการยาสูบแห่งประเทศไทย

23 สิงหาคม 2565 รศ.ดร.จิตติศักดิ์ ธรรมาภรณ์พิลาศ รองอธิการบดี ด้านการจัดการทรัพย์สินและกายภาพจุฬาฯ ให้การต้อนรับคุณสุมาลี สายด้วง หัวหน้าสำนักพัฒนาธุรกิจ การยาสูบแห่งประเทศไทย (ยสท.) พร้อมคณะ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของสำนักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาฯ (PMCU) โดยมี คุณยุทธนา ปัญจธนศักดิ์ ผู้จัดการส่วนพัฒนาธุรกิจ ร่วมเป็นวิทยากร ณ ห้องประชุม 202 อาคารสำนักงานจัดการทรัพย์สิน

Start typing and press Enter to search