เปิดรับฟังความคิดเห็นโครงการให้เอกชนลงทุนในโครงการพัฒนาอาคารสยามกิตติ์ (Block L)

สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อข้อกำหนดและหลักเกณฑ์การเข้าร่วมยื่นข้อเสนอ
โครงการให้เอกชนลงทุนในโครงการพัฒนาอาคารสยามกิตติ์ (Block L)

ระหว่างวันที่ 23 สิงหาคม 2566 – 5 กันยายน 2566

ผู้ที่ประสงค์จะให้ข้อคิดเห็นสามารถส่งข้อเสนอแนะมาได้ที่
ppp@pmcu.co.th หรือ โทรสาร 02-218-3589

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ส่วนบริหารธุรกิจพิเศษ
โทร. 02-218-1683 ในวันและเวลาราชการ

Start typing and press Enter to search