ตลาดสามย่าน รับรางวัล มาตรฐานสินค้าเกษตร ประจำปี 2566

9 ตุลาคม 2566 คุณพิศาล พงศาพิชณ์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) มอบประกาศเกียรติคุณ รางวัลมาตรฐานสินค้าเกษตร ประจำปี 2566 ให้แก่ “ตลาดสามย่าน” ในฐานะหน่วยงานที่ส่งเสริมการจำหน่ายสินค้า Q ดีเด่น ประเภทตลาดสด ในงานครบรอบ 21 ปี สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ โดยมี คุณสุภาภรณ์ เจริญผล ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปส่วนบริหารกิจการตลาด สำนักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาฯ (PMCU)เป็นผู้แทนรับมอบ

เครื่องหมาย Q คือ เครื่องหมายรับรองมาตรฐาน ใช้แสดงกับสินค้าเกษตรเพื่อเป็นการรับรองเกี่ยวกับแหล่งกำเนิด ส่วนประกอบ วิธีการผลิต คุณภาพหรือคุณลักษณะอื่นใด ของสินค้าเกษตร ซึ่งมีความสำคัญในการสื่อสารไปยังผู้บริโภค หรือผู้ซื้อให้เกิดการยอมรับ เชื่อมั่น และเชื่อถือ ต่อสินค้าเกษตร ว่ามีมาตรฐาน คุณภาพ และความปลอดภัย

Start typing and press Enter to search