ผลการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ โครงการพัฒนาอาคารสยามกิตติ์ (Block L)

ประกาศสำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ
โครงการพัฒนาอาคารสยามกิตติ์ (Block L)

ตามที่ สํานักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ได้ประกาศเชิญชวนผู้สนใจยื่นข้อเสนอ
โครงการพัฒนาอาคารสยามกิตติ์ (Block L)
ฉบับลงวันที่ 28 กันยายน 2566 นั้น

เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ
โครงการพัฒนาอาคารสยามกิตติ์ (Block L)
จึงเห็นควรยกเลิกการประกาศเชิญชวนดังกล่าว

     จึงประกาศมาเพื่อทราบทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2567

รองศาสตราจารย์ ดร.จิตติศักดิ์ ธรรมาภรณ์พิลาศ
รองอธิการบดีด้านการจัดการทรัพย์สินและกายภาพ
ประธานคณะอนุกรรมการคัดเลือกฯ

คลิกดูประกาศ

Start typing and press Enter to search