PMCU รับมอบมอบเกียรติบัตร แหล่งกำเนิดต้นแบบ โครงการ “พัฒนาเขตนำร่องการจัดการขยะมูลฝอยที่ต้นทางอย่างยั่งยืนในกรุงเทพมหานคร”

5 เมษายน 2567 คุณชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สรุปผลการดำเนินโครงการ BKK Zero Waste ต่อยอดแคมเปญไม่เทรวม จัดโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร (กทม.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และภาคีเครือข่าย
โดยในงาน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ยังได้มอบเกียรติบัตรให้กับหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาฯ (PMCU) ได้แก่ สยามสเคป สยามสแควร์วัน เรือนวิรัชมิตร และระเบียงจามจุรี ในฐานะแหล่งกำเนิดต้นแบบ โครงการ “พัฒนาเขตนำร่องการจัดการขยะมูลฝอยที่ต้นทางอย่างยั่งยืนในกรุงเทพมหานคร:กรณีศึกษาเขตปทุมวัน เขตพญาไท และเขตหนองแขม” ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ณ ห้องบางกอก อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง
ทั้งนี้ผลการดำเนินงานโครงการ BKK Zero Waste ใน 3 เขตพื้นที่นำร่องพบว่า ปริมาณขยะจากแหล่งกำเนิดมีปริมาณลดลง 123.70 ตัน/วัน ปริมาณขยะฝังกลบลดลง 958.91 ตัน/วัน เทียบเท่ากับช่วยลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก 1,666.10 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ ขณะนี้ได้พัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางผ่านเว็บไซต์ bkkzerowaste.org แสดงผลการจัดการขยะที่ต้นทางเป็นรายเขต เพื่อนำข้อมูลไปวิเคราะห์ ติดตาม ประยุกต์ใช้ และวางแผนเชิงนโยบายต่อไป พร้อมเตรียมจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะอินทรีย์ด้วยหนอนแมลงทหารดำที่สามารถกำจัดขยะอินทรีย์กว่า 200 ตัน/ปี ช่วยลดผลกระทบปัญหาสุขภาพของประชาชน และช่วยรัฐบาลลดภาระค่าใช้จ่ายในการจัดการขยะในระยะยาว

Start typing and press Enter to search