20/10/2017 ประกวดราคาจ้างานบริการรักษาความปลอดภัย อาคารจัตุรัสจามจุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 ด้วยสำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างงานบริการรักษาความปลอดภัย อาคารจัตุรัสจามจุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะ และข้อคิดเห็นของงานดังกล่าว สามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.property.chula.ac.th (ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง) หรือwww.gprocurement.go.th (ประกาศร่าง TOR) หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ส่วนการพัสดุ โทรศัพท์ 0-2218-3590 ต่อ171-175 โทรสาร 0-2218-3588

กำหนดส่งข้อเสนอแนะ และแสดงความคิดเห็น เป็นลายลักษณ์อักษร ภายในวันที่ 27 ตุลาคม 2560 
โดยส่งมายังส่วนการพัสดุ สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ E-mail : pasadu@pmcu.scommerce.co.th

ผู้ให้ข้อเสนอแนะ หรือมีความคิดเห็น ต้องเปิดเผยชื่อและที่อยู่ (ระบุชื่อ-สกุลชื่อบริษัท ทีอยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้) โดยระบุประเด็นให้ชัดเจนพร้อมเหตุผลประกอบ และประโยชน์ที่คาดว่าสำนักงานจัดการทรัพย์สินจะได้รับ

Download:

Start typing and press Enter to search