03/11/2017 ประกวดราคาจ้างานบริการรักษาความสะอาด อาคารจัตุรัสจามจุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1.การขอรับเอกสารประกวดราคาผ่านระบบ e-gp ตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 ระหว่างเวลา 08.30 -16.30 น.

2.การยื่นข้อเสนอและใบเสนอราคาผ่านระบบ  e-gp ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30 -16.30 น.

Download:

Start typing and press Enter to search