มุ่งสู่ความเป็นเลิศร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปด้วยกัน

ด้วยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ภายใต้แผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561-2580) ในการนี้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงขอเชิญท่านในฐานะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของมหาวิทยาลัยร่วมประเมินจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ที่ https://itas.nacc.go.th/go/eit/jehbio
 
หรือสแกน QR Code (รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมาด้วย) เพื่อร่วมพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการให้บริการด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยให้โปร่งใสและดียิ่งขึ้น ดูรายละเอียดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) เพิ่มเติมได้ที่ http://online.anyflip.com/qkmzo/oxhh/mobile/index.html

Start typing and press Enter to search