นิติกร

รายละเอียดงาน
• ติดตามทวงถามให้ผู้เช่า/คู่กรณี ปฏิบัติตามสัญญา (ก่อนฟ้องคดี)
• ดำเนินคดีแพ่งในชั้นศาลจนคดีถึงที่สุด (ศาลชั้นต้น-ศาลอุทธรณ์-ศาลฎีกา)
• ติดตามและประสานงานคดีอาญาที่เกี่ยวข้อง เช่น คดีเช็ค คดีบุกรุกที่ดิน เป็นต้น
• ติดตามและประสานงานคดีที่มหาวิทยาลัยส่งเรื่องให้สำนักงานอัยการสูงสุดดำเนินคดี
• ติดตามและประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เช่น สำนักงานคกก.คุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานคกก.สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นต้น
• การบังคับคดีผู้เช่า/คู่กรณี ตามคำพิพากษา จนคดีขาดอายุความบังคับคดี 10 ปี หรือจนเข้าเงื่อนไขการตัดหนี้สูญ
• การสืบทรัพย์ของจำเลยและคู่สมรส ทั้งที่เป็นสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ ทั่วประเทศ
• การให้บริการด้านกฎหมาย แก่ส่วนงานต่างๆ เช่น การให้คำปรึกษากฎหมาย ตรวจแก้ไขหนังสือ เป็นต้น
• งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
• เพศชาย / หญิง อายุ 27-35 ปีขึ้นไป
• วุฒิการศึกษาปริญญาตรีนิติศาสตรบัณฑิต
• มีใบอนุญาตว่าความ ประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรมวิชาว่าความ (ตั๋วทนาย)
• มีประสบการณ์การว่าความ ไม่น้อยกว่า 3 ปี และมีประสบการณ์การบังคับคดี ไม่น้อยกว่า 3 ปี
• สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
• มีความละเอียดรอบคอบ สามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้ มีวาทศิลป์ในการเจรจาต่อรอง
• บุคลิกดี น่าเชื่อถือ ใจเย็น มีความอดทนต่อแรงกดดันสูง มีความรับผิดชอบไม่เกี่ยงงาน

 

Download ใบสมัคร

ส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครงานมาที่ Email : recruitment@pmcu.co.th

Start typing and press Enter to search