เปิดรับฟังความคิดเห็นโครงการปรับปรุง (Renovate) อาคารหอพัก U-Center 1,2 บริเวณเขตพาณิชย์สวนหลวง-สามย่าน

สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อข้อกำหนดและหลักเกณฑ์
การเข้าร่วมยื่นข้อเสนอโครงการให้เอกชน
ดำเนินโครงการปรับปรุง (Renovate) อาคารหอพัก U-Center 1,2
บริเวณเขตพาณิชย์สวนหลวง-สามย่าน

ระหว่างวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 – 21 พฤศจิกายน 2565

ผู้ที่ประสงค์จะให้ข้อคิดเห็นสามารถส่งข้อเสนอแนะมาได้ที่
ppp@pmcu.co.th หรือ โทรสาร 02-218-3589

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนบริหารธุรกิจพิเศษ
โทร. 02-218-1683 ในวันและเวลาราชการ

ดูร่างข้อกำหนดและหลักเกณฑ์การเข้าร่วมยื่นข้อเสนอ

Start typing and press Enter to search