ผลการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโครงการจัดระเบียบสายสื่อสาร บริเวณพื้นที่สามย่าน-บรรทัดทอง-สวนหลวง

ประกาศ สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโครงการจัดระเบียบสายสื่อสาร
บริเวณพื้นที่สามย่าน-บรรทัดทอง-สวนหลวง


ตามที่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ประกาศเชิญชวนเข้าร่วมยื่นข้อเสนอโครงการจัด ระเบียบสายสื่อสาร บริเวณพื้นที่สามย่าน-บรรทัดทอง-สวนหลวง ฉบับลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้พิจารณาข้อเสนอโครงการจัดระเบียบสายสื่อสาร บริเวณพื้นที่สามย่าน-บรรทัดทอง-สวนหลวง เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยผู้ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือก คือ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จํากัด (มหาชน) จึงประกาศมาเพื่อทราบทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2567

นายภคทัชช พิศภัคชญ
รักษาการแทนผู้อํานวยการสํานักงาน

ดูประกาศผลการพิจารณา

Start typing and press Enter to search