NEWS

PROCUREMENT

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


ติดต่อส่วนพัสดุ สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาฯ

โทรศัพท์ : 0-2218-1631 ถึง 4

Email : pasadu@pmcu.co.th

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ร่าง TOR / ประกาศเชิญชวนทั่วไป
ประกาศราคากลาง
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศสัญญา

Start typing and press Enter to search